Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Službe općine Teočak

Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu

Služba za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu obavlja slijedeće poslove:
- izvršava i obezbjeđuje izvršavanje Zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti privrede, obnove, razvoja, poduzetništva, samostalnog privređivanja, komunalnih poslova, zaštite čovjekove okoline, finansije, budžeta i civilne zaštite, zaštite čovjekove okoline, - provodi utvrđenu politiku iz oblasti privrede, finansija, civilne zaštite, ukazuje na stanje i pojave od značaja za provođenje politike i predlaže odgovarajuće mjere, - priprema nacrte propisa, općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti, - rješava o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane služben evidencije i izdaje uvjerenje o činjenicama iz tih evidencija, - provodi Zakonom propisan postupak za donošenje razvojnih i provodbenih planova odnosno njihove izmjene, dopune i revizije, - vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i drugih propisa iz nadležnosti tržišno, turističko-ugostiteljske, šumarske, veterinarske, lovne i ribolovne, poljoprivredne inspekcije, komunalne, veterinarsko-sanitarne i drugih inspekcijskih poslova iz svoje nadležnosti, - planira i realizuje programe privrede, obnove i razvoja, - obavlja poslove iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, a u skladu sa Zakonom, uređuje režime voda, korištenje i zaštitu voda, - izgradnja, održavanje i rekonstrukcija lokalne putne mreže i utvrđivanje prijedloga za kategorizaciju puteva na području općine, - izgradnja, održavanje i rekonstrukcija komunalne infrastrukture na području, - izdaje radničke knjižice, - rješava o upravnim stvarima odobrenje za rad samostalnim privrednicima i vodi registar izdatih odobrenja, - vrši nadzor i prati stanje u javnim preduzećima čiji je osnivač općina i predutzećima prema kojima ovlaštenje i obaveze vlasnika državnog kapitala vrše organi općine i o navedenom izvještava Općinskog načelnika i Općinsko vijeće, - priprema analitičke, planske i statističke dokumente iz svoje nadležnosti, - vrši nadzor, koordinira i usmjerava odbrambene pripreme u organima, institucijama, ustanovama i preduzećima saglasno propisima o odbrani, - prati i obezbjeđuje stanje robnih rezervi, - priprema dokumentaciju za provođenje postupka privatizacije općinske imovine u skladu sa Zakonom, - održavanje i korištenje stambenih i drugih objekata na koje općina ima pravo raspolaganja kao i provođenje propisa iz stambene oblasti, - organizuje i koordinira rad mjesnih zajednica, - priprema nacrte akata iz oblasti finansije i računovodstva, - priprema nacrte budžeta i odluke o privremenom finansiranju, - podnosi izvještaje nadležnim organima iz oblasti finansije i budžeta, - utvrđuje i prati dinamiku izvršavanja budžeta, vodi propisane evidencije, vrši doznaku budžetskih sredstava, realizaciju finansijskih planova, - obavlja poslove finansijsko-materijalnog poslovanja općine, fakturisanje, likvidature, knjigovodstva za potrebe organa uprave, obračun plaća i drugih primanja, blagajničke poslove, - obavlja sve druge poslove iz oblasti budžeta, finansija za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća , - učestvuje u kreiranju sistema finansiranja općih i društvenih potreba kroz sistem taksa, naknada i porezna politika općine, - vrši nadzor nad izvršavanju poslova, - uspostavlja saradnju sa vladinim i nevladinim organizacijama, organizacijama i institucijama koje se bave finansijama, te saradnja sa drugim službama unutar organa uprave, - priprema i učestvuje u pripremi nacrta Ugovora u čijem zaključivanju učestvuje općina, - priprema nacrte odluka i drugih akata Općinskog vijeća iz okvira svoje nadležnosti, - organizuje, priprema i provodi zaštitu i spašavanje iz nadležnosti općine, - priprema programe zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u općini, - prati stanje pripreme za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje, organizovanje i osposobljavanje civilne zaštite, - organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite, - organizuje i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja i predlaže program vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje civilne zaštite u općini, - vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanje i jedinica civilne zaštite, - određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke, - priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanje iz nadležnosti općine, - vodi propisne evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanjae u skladu sa Zakonom i drugim propisima, - obavlja poslove osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja u općini u skladu sa Zakonom i drugim općinskim aktima, - stara se o izvršavanju Zakona, drugih propisa i akata iz svoje nadležnosti, - izvršava poslove i zadatke za potrebe Općinskog vijeća iz oblasti za koju je nadležna po zahtjevu sekretara Općinskog vijeća, - obavlja statističke, analitičke poslove iz oblasti za koju je nadležna, - učestvuje u izradi statističkih planova i kapitalne investicije, - izvještava Općinskog načelnika o stanju u oblastima za koje je nadležna, - obavlja i druge poslove koje mu se stave u nadležnost od strane Općinskog načelnika, kantonalnih i federalnih organa, - rješava u upravnim stvarima iz oblasti prostornog uređenja, - planiranje, izgradnja i uređenje zemljišta na općinskom nivou, - izradu, provođenje i primjenu urbanističko-planske regulative, - plansko korištenje prostora, izgradnja naselja i objekata od interesa za općinu, - izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenje za izgradnju i odobrenje za upotrebu za građevine i radove od interesa za općinu, - provodi i prati stanje iz oblasti prostornog uređenja, - ukazuje na stanje u ovoj oblasti iz oblasti prostornog uređenja, - prati i provodi Zakone iz oblasti prostornog uređenja i građevinarstva, - vrši nadzor iz oblasti prostornog uređenja,


Kontakt telefon službe: 035 755 886
E-mail: oteocak@bih.net.ba


Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja slijedeće poslove:

- izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti imovinsko-pravnih poslova i provodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova i poslove prostornog uređenja, - obavlja poslove premjera i uspostave katastra nekretninama u skladu sa Zakonom, - vodi propisane evidencije o nekretninama u skladu sa Zakonom, - vodi propisane evidencije i nekretnine, izdaje izvode, uvjerenja, kopije katastarskog plana, obavlja poslove vezane za izdavanje podataka iz katastra nekretnina koje imaju značaj javne isprave, - stara se da vlasnici, odnosno korisnici nekretnina pravilno i blagovremeno obilježe granice zemljišta i objekata vidljivim i trajnim biljegom, kao i u stanju tih biljega i oznaka premjera na području općine, prati, utvrđuje i snima nastale fizičke promjene u geodetskim planovima, kartama i elaboratu, katastarskom operatu te vrši promjene upisanih prava na nekretninama u odgovarajućim upisanim listovima, - vrši obnove dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata i stara se o reprodukciji dotrajalih i oštećenih radnih orginala geodetskih planova, - vrši stručne poslove i rješava o upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,( eksproprijacija, uzurpacija, dodjela na korištenje nezagrađenog gradskog, građevinskog zemljišta, davanje pod zakup zemljišta za postavljanje objekata privremenog karaktera) i rješava u drugim upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, - vodi propisanu evidenciju, - obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je nadležna, - vodi statističke podatke, izvještava i provodi analize iz oblasti za koju je nadležna, - priprema nacrte propisa, općih i pojedinačnih akata iz oblasti geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i prostornog uređenja, - sarađuje sa sekretarom Općinskog vijeća na realizaciji zadataka za potrebe Općinskog vijeća, - vrši sve druge poslove iz oblasti, nadležnosti u skladu sa Odlukama Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i drugih propisa, - rješava o pravima na povrat imovine


Kontakt telefon službe: 035 755 903


Služba za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove

Služba za opću upravu boračka pitanja i zajedničke poslove obavlja slijedeće poslove: - izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave, brige o djeci, obrazovanju, odgoju, radu , socijalnoj zaštiti, kulturi, fizičkoj kulturi, sportu, lokalnoj informisanosti, organizaciji uprave, boračko-invalidskoj zaštiti, pravima izbjeglih i raseljenih lica, zajedničkim poslovima organa uprave i Općinskog vijeća, - vodi poslove pisarnice i kancelarijsko poslovanje za općinske organe i službe, kao i poslove arhiva, - stara se i vodi matične evidencije, državljanstvo, birački spisak, personalne evidencije, - rješava u upravnim stvarima iz oblasti opće uprave, - vodi službene evidencije i izdaje uvjerenje istih, - obavlja stručne, upravne i druge poslove iz oblasti za koju je nadležna, - izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona drugih i općih akata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, provodi utvrđenu politiku, prati stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite, - obavlja normativno pravne poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite i priprema nacrte propisa i drugih općih akata koji regulišu pitanja iz navedenih oblasti, - rješava u prvostepenom upravnom postupku o pravu na ličnu i porodičnu invalidninu, - pruža pravnu i drugu stručnu pomoć u zaštiti imovinskih interesa članova porodice šehida, palih boraca i ratnih vojnih invalida u postupcima pred drugim organima. - stara se o socijalno-statusnim pitanjima boraca, šehida, palih boraca, ratnih vojnih invalida, uključujući i rješavanje stambenih pitanja i drugih statusnih pitanja navedenih kategorija, - vodi evidenciju o porodicama šehida, plaih boraca i ratnih vojnih invalida, te izrađuje izvještaj o ostvarivanju prava navedenih kategorija lica, - obavlja poslove koji se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava boraca iz NOR-a, vojnih invalida i njihovih porodica, - izrađuje planove i programe iz oblasti boračko-invalidske zaštite, - izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona, drugih općih akata u oblasti raseljenih lica i izbjeglica, provodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblasti raseljenih lica i izbjeglica, - izrađuje planove i programe iz oblasti boračko-invalidske zaštite, - izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona, drugih općih akata u oblasti raseljenih lica i izbjeglica, provodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblasti raseljenih lica i izbjeglica, - rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama iz tih evidencija, - vrši popis ( registriranje) i vodi osnovnu evidenciju o raseljenim licima i izbjeglicama, - vrši upravne i strčne poslove koji se odnosi na prijem, smještaj i prehranu raseljenih lica i izbjeglica, - organizuje funkcionisanje kolektivnih centara, - učestvuje u planiranju izgradnje objekata za smještaj raseljenih lica i izbjeglica i utvrđuje prijeko potrebne radove za dovođenje tih objekata u stanje upotrebljivosti, - izdaje legitimacije koji se na osnovu činjenice o kojima se vodi službena evidencija, dokazuje Status raseljenih lica i izbjeglica, - utvrđuje potrebe raseljenih lica i izbjeglica međunarodnim humanitarnim organizacijama, - obezbjeđuje skladište , vrši distribuciju namirnica raseljenim licima i izbjeglicama i vodi evidenciju o njihovom kretanju, - priprema nacrte Odluka iz oblasti za koju je nadležna, - stara se o izvršenju akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, - izvještava Općinskog načelnika o stanju u oblastima za koju je nadležna, - obavlja zajedničke poslove za potrebe Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i općinskih službi, - priprema tehničke uslove za rad, stara se o obezbjeđivanju objekata, kućnom redu, higijeni, - obavlja poslove vezane za slobodu pristupa informacijama kao i druge poslove iz oblasti informisanja, obavlja analitičke, statističke i duge poslove, - učestvuje u izradi nacrta propisa, općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti, - analizira stanje , utvrđuje prijedlog mjera za unapređenje stanja u okviru nadležnosti, - učestvuje u izradi planova organizacijske prirode, - obavlja i koordinira poslove za općinske administracije, - učestvuje u pripremi i organizaciji manifestacija koje organizuje Općinski načelnik i Općinsko vijeće, - obavlja i druge poslove koje nisu u nadležnosti drugih službi, - obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti kao i poslove koje joj Općinski načelnik stavi u nadležnost. .

E-mail: oteocak@bih.net.ba
Kontakt telefon/fax službe: 035 756 112