Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavještenje 28.10.2020.

STALNI POZIV Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Teočak

Na osnovu člana 15.stav 1. Zakona o mladima Federacije BiH (Službene novine FbiH, broj: 36/10) i člana 4, 5, 6 i 7.
Pravilnika o vođenju spiska omladinskih udruženja na području Općina Teočak, broj 02-04-1310/20 od 28.10.2020. Služba za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove Općine Teočak objavljuje:

STALNI POZIV
Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Teočak
I
Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registriran ured na području Općine Teočak da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja Općine Teočak.
II
„Omladinsko udruženje“, prema Zakonu, označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva,
registrira, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je registrirano. Međunarodna udruženja ne mogu dobiti status omladinskog udruženja ako nisu registrirana i u BiH.
III
Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih Općine Teočak dužna su se upisati u spisak omladinskih udruženja Općine.
IV
Zahtjev za upis u spisak podnosi se Službi za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove, nakon upisa udruženja u registar koji vodi nadležno ministarstvo pravde.
Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje omladinskog udruženja. Zahtjev se prema vrsti podataka koji se unose, sastoji od tri dijela i to:
a) podaci o omladinskom udruženju
b) podaci o licu ovlaštenom za zastupanje i predstavljanje
c) podaci o upravnom odboru i skupštini
Podaci koji su upisani u zahtjev moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta, odlukama i zaključcima organa upravljanja omladinskog udruženja na koje se odnose.
Uz zahtjev za upis u spisak omladinskog udruženja prilažu se:
- rješenje o registraciji
- osnivački akt
- statut
Prilozi se podnose u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.
V
Obrazac se popunjava na računaru i može se preuzeti na web stranici Općine Teočak: www.opcinateocak.ba
Zahtjev i propisanu dokumentaciju dostaviti na pisarnicu Općine Teočak (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA TEOČAK
Centar bb,
75414 Teočak
sa obaveznom naznakom:
JAVNI POZIV omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Teočak- „Ne otvarati“.
VI
Ovaj Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općina Teočak i stalnog je karaktera.
POMOĆNIK NAČELNIKA
Amir Šabačkić