Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkurs 22.05.2018.

Oglas za dodjelu općinskih stipendija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA TEOČAK
OPĆINSKO VIJĆE TEOČAK
Komisija za dodjelu studentskih stipendija

Na osnovu člana 7.Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija ("Službeni bilten Općine Teočak",broj:1/10 i 03/13),Komisija za dodjelu studentskih stipendija,r a s p i s u j e :

JAVNI OGLAS
za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 2017./2018. godinu


1. Raspisuje se javni oglas za stipendiranje 20 (dvadeset) redovnih studenata dodiplomskog i studenata postdiplomskog studija čije školovanje traje u kontinuitetu, odnosno studenata koji su nakon okončanja dodiplomskog studija, bez prekida školovanja, upisali postdiplomski studij u akademskoj 2017./2018.godini.
2. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2(dvije)godine do dana raspisivanja konkursa kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje opaćine Ugljevik.
3. Lica koja se prijave na javni oglas dužni su ostaviti slijedeću dokumentaciju:
a)zahtjev za stipendiju
b)rodni list
c)uvjerenje o prebivalištu(CIPS)
d)dokaz da je redovni student(uvjerenje)
e)prosjek ocjena sa fakulteta
f)kopiju diplome o završenom fakultetu (za studente postdiplomskog studija)
g)kućnu listu

Za sve članove domaćinstva navedene u kućnoj listi obavezni su priložiti slijedeće dokaze:
-za nezaposlena lica potvrda sa BIRO-a,
-za zaposlena lica potvrdu od preduzeća /firme sa prosjekom plaće,
-za penzionere uvjerenje o visini primanja,te dokaze o primanjima po bilo kom osnovu članova porodice,
-potvrdu o pripadnosti roditelja jednoj od boračkih populacija,
-za ostale članove domaćinstva ukoliko su redovni učenici-studenti uvjerenje o redovnom školovanju,
-potvrdu ili uvjerenje ukoliko je učenik generacije srednje škole.

h)ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da on i niko od njegovih članova domaćinstva nisu korisnici stipendije od neke druge institucije.

i)Potvrdu ili nalaz zdravstvene ustanove ukoliko uži član porodice boluje od teške i trajne bolesti(Nalaz ne stariji od 6 mjeseci)

Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnicu općine Teočak ili preporučeno poštom na adresu:Općina Teočak-Centar bb. 75414 Teočak,Komisija za dodjelu studentskih stipendija, sa na naznakom" Prijava na Javni oglas-ne otvaraj"
Oglas ostaje otvoren u periodu od 22.05.2018. godine do 05.06.2018.godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu se obratiti na telefon 035/756-020 ili lično kod Referenta za administrativno-tehničke poslove Općinskog vijeća Teočak,Nedima Dautovića,kancelarija broj 35.

Oglas će biti objavljen na Radiju "Glas Drine"Sapna,na oglasnoj tabli i web stranici Općine Teočak i oglasnim tablama mjesnih zajednica Općine Teočak.

KOMISIJA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA