Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavjetenje 29.04.2013.

CRP predstavio projekat zapoljavanja osoba sa invaliditetom

U zgradi Op?ine Teo?ak, 23.04.2013.godine, Centar za razvoj i podrku Tuzla(CRP) je predstavio projekat Najbolji model zapoljavanja osoba sa invaliditetom,baziran na analizi isplativosti,a koji finansira Evropska unija u okviru programa Evropski instrument za demokratizaciju i ljudska prava (EIDHR).

Rije? je o projektu koji je dio generalnih napora za rjeavanje problematika poloaja osoba sa invaliditetom (OSI) u BiH i aktivnosti koje su dio Strategije za izjedna?avanje mogu?nosti za osobe sa invaliditetom u F BiH.

Projekat treba doprinjeti zna?ajnom pove?anju zapoljavanja osoba sa invaliditetom i ja?anju njihovog u?e?a na otvorenom tritu rada u BiH.

Na odranom skupu u op?ini Teo?ak predstavljen je iri kontekst projekta, zajedni?ki je analizirana trenutna situacija u vezi sa zapoljavanjem osoba sa invaliditetom te razmotrena mogu?nost i principi eventualne budu?e saradnje.