Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavjetenje 12.03.2013.

Objavljen Javni oglas za pomo? u stambenom zbrinjavanju bora?ke populacije

Fondacija za pruanje pomo?i u rjeavanju stambenih pitanja pripadnika bora?kih populacija objavila je Javni oglas za pruanje pomo?i u rjeavanju stambenih pitanja pripadnika bora?kih populacija iz raspoloivih sredstava Fondacije namjenjenih za odobrenje kredita.

Predmet Javnog oglasa je pruanje pomo?i u rjeavanju stambenih pitanja pripadnika bora?kih populacija na kreditnoj osnovi iz sredstava Fondacije planiranih za 2013.godinu u iznosu od 2.000.000,00KM.

Javni oglas je objavljen u ponedjeljak 11. marta 2013.. godine u dnevnim listovima Dnevni avaz i Dnevni list i na web stranici Fondacije www.fbp.ba, a ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.

Pripadnici bora?kih populacija jedinstveni obrazac zahtjeva za kredit mogu dobiti u prostorijama Fondacije u Sarajevu ili u Slubi za op?u upravu, bora?ka pitanja i zajedni?ke poslove op?ine Teo?ak.

Blie informacije u vezi sa raspisanim javnim oglasom mogu se dobiti neposredno u Fondaciji ili na telefone 033/558-900 ili putem upita na e-mail: fondacija@hotmail.com.