Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkurs 14.06.2013.

JAVNI OGLASNa osnovu ?lana 26. Zakona o popisu stanovnitva, doma?instava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (Sl. glasnik BiH broj 10/12 i18/13), ?lana 14 . i 43 Statuta op?ine Teo?ak (Sl. bilten op?ine Teo?ak broj 5/08 i 2/12), Op?inski na?elnik raspisuje:

JAVNI OGLAS
za imenovanje predsjednika i 3 (tri) ?lana Popisne komisije op?ine Teo?ak


I Raspisuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i 3 (tri) ?lana Komisije za popis stanovnitva, doma?instava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ( u daljem tekstu: Popisna komisija op?ine Teo?ak).
?lanove Popisne komisije op?ine Teo?ak imenuje Op?insko vije?e uz miljenje nadlenih statisti?kih institucija i Centralnog popisnog biroa za period dok traje terenski rad na popisu stanovnitva , doma?instava i stanova u 2013. godini.
Popisnu komisiju op?ine Teo?ak ?ine predsjednik komisije i 3 ( tri) ?lana komisije ,
- 1 Bonjak
- 1 Srbin
- 1 Hrvat
- 1 iz reda ostalih naroda
Jedan ?lan Popisne komisije obavezno uposlenik iz Slube za geodetske i imovinsko pravne poslove (geometar).
?lan Popisne komisije op?ine Teo?ak u mandatnom periodu na koji je imenovan mora biti dostupan za poslove organizacije Popisa svakog dana ( uklju?uju?i subote i nedjelje) od 09,00 do 21,00 sat.II Zadaci Popisne komisije op?ine Teo?ak u mandatnom periodu za koje su imenovani su slijede?i: a) rukovodi pripremama, organizovanjem i provo?enjem popisa na teritoriji op?ine,
b) vri izbor i imenovanje instruktora i popisiva?a lokalne samouprave,
c) obavjetava stanovnitvo o zna?aju popisa, na?inu i vremenu njegovog provo?enja, o pravima i dunostima gra?ana i na?inu i izvravanju obaveza u popisu,
d) brine o pravilnoj primjeni metodolokih i organizacionih uputstava,
e) preuzima tampani popisni materijal i dijeli ga instruktorima, koji ga dalje distribuiraju popisiva?ima,
f) osiguravaju prostorije i uslove za provo?enje obuke op?inskih instruktora i popisiva?a,
g) provode nadzor nad radom instruktora i ostalih u?esnika u popisu,
h) izdaje u?esnicima u popisu propisana ovlatenja za rad,
i) preduzima mjere koje garantuju kompletan obuhvat jedinica popisa,
j) preuzima popisni materijal od instruktora, organizuju i kontroliu obuhvat i kvalitet popisnog materijala,
k) osigurava skladitenje popisnog materijala uz ispunjenje popisnih sigurnosnih mjera i uslova odre?enih Zakonom o zatiti li?nih podataka,
l) organizuje prevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa,
m) priprema obra?un trokova nastalih za pripremu i provo?enje popisa u skladu sa instrukcijama,

III U skladu sa procedurama za izbor popisnih organa i osoblja, koje ?e biti angaovano u popisu stanovnitva, doma?instava i stanova u BiH 2013. godine, kandidati za predsjednika i ?lanove Popisne komisije op?ine Teo?ak trebaju da ispunjavaju slijede?e uslove:
- da su dravljani Bosne i Hercegovine,
- da imaju najmanje 18 godina,
- da se protiv kandidata ne vodi krivi?ni postupak,
- da imaju zavrenu najmanje srednju kolu IV stepen ili VS ili VSS

Uz prijavu koja se moe preuzeti na pisarnici ili web stranici www.opcina teo?ak.com. kandidati trebaju priloiti slijede?a dokumenta:
- ovjerenu fotokopiju li?ne karte,
- uvjerenje o dravljanstvu ili ovjerenu kopiju CIPS prijave,
- ovjerenu kopiju diplome o zavrenoj koli / obrazovanju,
- dokaz o zaposlenju ukoliko je kandidat zaposlen ,
- ovjerenu izjavu kandidata o nacionalnoj / etni?koj pripadnosti

Uposlenik Slube za geodetske i imovinsko-pravne poslove ili drugi kandidat koji je uposlenik op?inskog organa uprave dostavljaju samo :
- prijavu kandidata za ?lana popisne komisije lokalne samouprave i
- uvjerenje o zaposlenju,

IV Prijave na javni oglas dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom Javni oglas za imenovanje ?lanova Popisne komisije op?ine Teo?ak- ne otvaraj na slijede?u adresu: Op?ina Teo?ak-Op?inski na?elnik- Komisija za provo?enje javnog oglasa za imenovanje Popisne komisije, ul. Centar bb 75414 Teo?ak.

Za sve dodatne informacije moete se obratiti na telefon: 035-755-319- Senija Bubi? .
Ovaj oglas ?e biti objavljen na oglasnoj tabli op?ine Teo?ak, web stranici op?ine Teo?ak i na lokalnom radiju Glas Drine Sapna.
Oglas ostaje otvoren 4 (?etiri) dana, a najdalje do srijede 19.06.2013.godine do 12,00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne?e biti uzete u razmatranje.
Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija ?e pregledati dokumentaciju, a sa kandidatima ?ije su prijave blagovremene i potpune, obavit ?e se intervju nakn ?ega ?e se sa?initi lista sa redoslijedom kandidata u skladu sa kriterijima za bodovanje i dostavi nadlenom organu.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Op?ina Teo?ak
Op?inski na?elnik
Broj: 02-13-736/13
Teo?ak, 14.06.2013.godine

Op?inski na?elnik Tajib Muminovi?,s.r.