Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkurs 31.12.2018.

Interni oglas za unapređenje državnog službenika

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Teočak
Općinski načelnik
Broj: 02-34- 2148/18
Teočak, 28.12.2018.godine

Na osnovu člana 46. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK-a broj: : 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), te člana 22. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji općinski službi za upravu općine Teočak broj: 02-34-2088/18 od 14.12.2018.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e:

INTERNI OGLAS
za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u Službi za geodetske i imovinsko pravne poslove u Općini Teočak


Naziv upražnjenog radnog mjesta:
1. Viši stručni saradnik za imovinske, pravne i geodetske poslove

Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak iz oblasti imovinko-pravnih odnosa,vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje, vodi postupak utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi gradnje,vodi postupak utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu,vodi postupak utvrđivanja prava ranijih vlasnika na promet nacionaliziranog zemljišta ( pravo preče kupovine) vodi postupak utvrđivanja stvarnih služnosti, privremenog zauzimanja zemljišta,vodi postupak eksproprijacije zemljišta,vodi postupak uzurpacije zemljišta,vodi usmene rasprave oko utvrđivanja činjenica i sačinjava sve zapisnikom iz upravnog postupka,obavlja uviđaj na licu mjesta radi utvrđivanja činjeničnog stanja,vodi rasprave za određivanje naknade za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima,vodi rasprave za određivanje naknade za dodjeljeno zemljište, ogvodi usmene rasprave za određivanje naknade za ekspropisano zemljište,poziva i saslušava stranke, vještake i ostale učesnike u postupku,izrađuje prijedloge svih rješenja kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u skladu sa Zakonom i drugim podzakonskim aktima, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika

Uslovi za vršenje poslova radnog mjesta:
Pored općih uvjeta iz odredbe člana 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
- VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke,
- stručni ispit za rad u organima državne službe i
- najmanje 2 godine radnog staža u struci.

Rok trajanja Internog oglasa i adresa za podnošenje prijava:
Interni oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Općine Teočak i web stranici (www.opcinateocak.ba) Krajnji rok za podnošenja prijava je 07.01.2019. godine
Prijavu na Oglas podnosi se isključivo u zatvorenoj koverti putem pisarnice Općine Teočak, sa naznakom:
Općina Teočak -„Komisija za provođenje Internog oglasa za unapređenje državnog službenika na upražnjeno neposredno više radno mjesto u Službi za geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Teočak– ne otvaraj“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće bit uzete u razmatranje.

NAPOMENA: Pravo prijavljivanja na Interni oglas imaju samo državni službenici koji su već uposleni u Općini Teočak.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tajib Mumiminović