Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavještenje 03.11.2015.

Obilježena 23..godišnjica smrti heroja oslobodilačkog rata "Kapetana Hajre"

Op?ina Teo?ak je, u saradnji sa bora?kim organizacijama u petak 30.10.2015.godine, okon?ala program obilje�avanja 23.godi�njice smrti heroja oslobodila?kog rata, brigadnog generala Hajrudina Me�i?a, komandanta 1.teo?anske brigade.

Program obilje�avanja se sastojao od niza sportskih, kulturnih i vjerskih aktivnosti, a prema unaprijed utvr?enom protokolu od strane Koordinacionog odbora za obilje�avanje zna?ajnih datuma op?ine Teo?ak.

Kako bi odale po?ast rahmetli �Kapetanu Hajri�, u �ehidskom mezarju, gdje je ukopan, okupile su brojne li?nosti i delegacije: ?lanovi porodice Hajrudina Me�i?a, Ministar za bora?ka pitanja TK Fahrudin Skopljak, na?elnici op?ina Teo?ak i Sapna Taib Muminovi? i Ismet Omerovi?, pripadnici Drugog pje�adijskog puka koji nastavlja tradicije Armije Republike Bosne i Hercegovine, delegacije Patriotske lige, Saveza demobilisanioh boraca TK, Saveza zlatnih ljiljana TK, organizacije i udru�enja porodica �ehida, ratnih vojnih invalida i drugih bora?kih udru�enja op?ine Teo?ak, delegacija demobilisanih boraca Janje, predstavnici Med�lisa Islamske zajednice Teo?ak, predstavnici MUP-a i mnogi drugi saborci, prijatelji, rodbina, predstavnici bora?kih udru�enja, institucija i veliki broj u?enika.

Hajrudin Me�i? dobitnik je najvi�eg ratnog priznanja "Zlatni ljiljan" i policijskog odlikovanja "Medalja za hrabrost". Predsjedni�tvo RBiH 1994.godine odlikovalo ga je ordenom Heroja oslobodila?kog rata, a 1996.godine posthumno je unaprije?en u ?in brigadnog generala. Bio je komandir Policijske stanice u Ugljeviku, potom komandant Teritorijalne odbrane, te osniva? i komandant brigade u Teo?aku.

Poginuo je 30. oktobra 1992. godine u Nezuku kod Sapne u poku�aju da sa borcima 1.teo?anske brigade i drugih jedinica uspostavi koridor prema Kamenici, Cerskoj i Srebrenici, �to bi bio spas za hiljade podrinjskih Bo�njaka iz ovog dijela BiH. Ukopan je na �ehidskom mezarju u Snije�nici, na podru?ju op?ine Teo?ak.