Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavjetenje 27.03.2013.

  Objavljen Javni poziv za dodjelu pomo?i za lije?enje bora?ke populacije

  Obavjetavaju se pripadnici bora?ke populacije da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila?kog rata rata raspisalo Javni poziv za dodjelu jednokratne nov?ane pomo?i za trokove lije?enja za 2013. godinu.
 • Obavjetenje 22.03.2013.

  Digitalizacija mati?nog ureda

  Kako bi se smanjile ?este guve pred mati?nim uredom, unaprijedio rad mati?nog ureda, pruila bra i kvalitetnija usluga strankama, te zbog obaveza koje proizilaze iz novog Zakona o mati?nim knjigama, Op?inski na?elnik Tajib Muminovi? je, u ime Op?ine Teo?ak, potpisao Ugovor o nabavci softvera za mati?ni ured sa firmom Itineris d.o.o. za razvoj poslovnih informati?kih rjeenja, srodne usluge i konsalting.
 • Obavjetenje 19.03.2013.

  Objavljene kona?ne rang liste za dodelu stipendija u?enicima i studentima iz reda bora?ke populacije

  Obavjetavaju se aplikanti sa podru?ja op?ine Teo?ak koji su u?estvovali na Konkursu za dodjelu stipendija u?enicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe, koji su pripadnici branitelja ili ?lanovi njihove porodice Tuzlanskog kantona da je Ministarstvo za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo kona?ne rang liste u?enika i studenata iz bora?ke populacije koji zadovoljavaju uslove za stipendiranje u kolskoj 2012./2013. godini.
 • Obavjetenje 19.03.2013.

  Obavjetenje o obustavi saobra?aja

  Zbog radova na sanaciji klizita na lokalnom nekategorisanom putu Mramor - Jasikovac u periodu od 20.03. do 05.04. 2013. godine bit ?e obustavljen saobra?aj za motorna vozila na predmetnoj dionici. Mole se gra?ani op?ine da za saobra?aj koriste obilazni put Peljave - M18, do zavretka radova.
 • Obavjetenje 15.03.2013.

  Uskoro izgradnja parka u Teo?aku

  Regulacioni plan "Park - Centar" Teo?ak
  Nakon incijative Udruenja mladih Teo?ak i prezentovanja ideje izgradnje parka u centru op?ine Teo?ak,rukovodstvu Op?ine Teo?ak, ideja Udruenja mladih je podrana i pokrenute su aktivnosti na iznalaenju sredstva za realizaciju tog projekta