Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavjetenje 28.06.2013.

  Javna rasprava o nacrtu Odluke o komunalnom redu

  Na IV redovnoj sjednici Op?inskog vije?a Teo?ak koja je odrana 20.06.2013. godine donesen je Zaklju?ak o usvajanju Nacrta Odluke o komunalnom redu op?ine Teo?ak i ista je upu?ena na Javnu raspravu.
 • Konkurs 24.06.2013.

  Objavljen konkurs za pripravnike

  Ministarstvo za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona je dana 24.06.2013.godine (ponedjeljak) objavilo konkurs za utvr?ivanje liste branitelja i ?lanova njihovih porodica kojima se u budetu Tuzlanskog kantona obezbje?uju sredstva za obavljanje pripravni?kog staa.
 • Obavjetenje 18.06.2013.

  Po?elo izdavanje izvoda iz mati?nih knjiga bez roka vaenja.

  Od 17.06.2013.godine u Federaciji BiH je po?elo izdavanje izvoda iz mati?nih knjiga bez roka vaenja. U Op?ini Teo?ak izdavanje izvoda se odvija bez poteko?a.

  Nakon izdavanja izvoda iz mati?nih knjiga bez roka vaenja, gra?ani ?e izvod koji je trajnog karaktera u slu?aju potrebe kopirati i ovjeravati istovjetnost sa originalom
 • Konkurs 14.06.2013.

  JAVNI OGLAS

  za imenovanje predsjednika i 3 (tri) ?lana Popisne komisije op?ine Teo?ak
 • Obavjetenje 13.05.2013.

  Odvodnja otpadnih voda centralnog dijela op?ine

  Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke Op?ina Teo?ak i DOO Izgradnja Teo?ak su zaklju?ili Ugovor o izvo?enju radova na odvodnji otpadnih voda centralnog dijela op?ine Teo?ak.

  Cijena ugovorenih radova po ovom Ugovoru je 160.147,96 KM, a rok izvo?enja radova je 3 mjeseca od dana uvo?enja izvo?a?a u posao.