Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavje^1tenje 18.10.2013.

  Najava obilje 3/4 avanja godi^1njice smti heroja oslobodila`ekog rata Hajrudina Me^1iaea

  PROTOKOL OBILJE(R)AVANJA GODI(c)NJICE SMRTI HEROJA OSLOBODILA`EKOG RATA HAJRUDINA ME(c)IAEA
 • Konkurs 17.10.2013.

  Konkurs za najbolji literarni rad

  Na osnovu `elana 43.Statuta Opaeine Teo`eak(„Slu 3/4 beni bilten Opaeine Teo`eak,br: 05/08 i 2/12),Opaeinski na`eelnik,u povodu obilje 3/4 avanja 21.godi^1njice godi^1njice smrti heroja oslobodila`ekog rata Hajrudina Me^1iaea, r a s p i s u j e :

  KONKURS
  Za izbor najuspje^1nijih literarnih radova na temu „Heroj za ponos“


  Pozivaju se svi u`eenici sa podru`eja opaeine Teo`eak koji pohadaju osnovnu ili bilo koju srednju ^1kolu da na predlo 3/4 enu temu dostave radove Komisiji za odabir najuspje^1nijeg literarnog rada.
 • Obavje^1tenje 14.10.2013.

  BAJRAM (c)ERIF MUBAREK OLSUN

  Povodom predstojeaeeg velikog muslimanskog blagdana Kurban Bajrama u ime Opaeine Teo`eak i u svoje li`eno ime upuaeujemo srda`ene `eestitke

  BAJRAM (c)ERIF MUBAREK OLSUN


  Sa iskrenim 3/4 eljama da mubarek Bajramske dane provedete sa svojim najmilijima u zdravlju, duhovnom zadovoljstvu i vedrom raspolo 3/4 enju.

  Opaeinski na`eelnik, Tajib Muminoviae
  Predsjedavajuaei OV Teo`eak, Suvada D 3/4 uzdanoviae
 • Obavje^1tenje 03.10.2013.

  Modernizacija glavnog putnog pravca kroz Teo`eak

  Nakon zavr^1etka radova na pro^1irenju i asfaltiranju glavnog putnog pravca kroz Teo`eak, od Omeroviaea do Doma zdravlja, uredene su bankine i horizontalna signalizacija, `eime je modernizacija ovog dijela putnog pravca u potpunosti okon`eana.

  Rije`e je o projektu kojeg je finansirala Direkcija cesta Tuzla, a koji je u ovoj fazi obuhvatio du 3/4 inu puta od jedan kilometar. Put je sa postojeaeih pet pro^1iren na ^1est metara, a ^1to je jedan od preduslova da ova dionica puta u dogledno vrijeme bude kategorisana u regionalne puteve.
 • Obavje^1tenje 20.09.2013.

  Obilje 3/4 ena 21.godi^1njica Prve teo`eanske brigade

  U Teo`eaku je 16.09.2013.godine prigodnim programom obilje 3/4 ena 21.godi^1njica formiranja „Prve teo`eanske brigade“ koja je u proteklom ratu bila sinonim za otpor agresoru u Bosni i Hercegovini.

  Nakon polaganja cvijeaea na spomen obilje 3/4 ja u Centru i Snije 3/4 nici i odavanja po`easti poginulim borcima, na sportskom terenu Osnovne ^1kole uprili`eena je akademija sa brojnim sadr 3/4 ajima.