Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavje^1tenje 19.11.2013.

  SAOPAEENJE ZA MEDIJE

  GODINA ENERGETSKE EFIKASNOSTI KANTONA TUZLA:
  OTVARANJE EE INFO TA`EKE ZA GRADANE


  Opaeina Teo`eak, 13.11. 2013.g. – Projekat Ameri`eke agencije za medunarodni razvoj (USAID), Ekonomija energetske efikasnosti (3E), organizovao je zajedno sa Opaeinom Teo`eak, a u sklopu „Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla“ promociju EE Info ta`eke u prostoru zgrade opaeine.
 • Obavje^1tenje 12.11.2013.

  Ispunjeni tehni`eki uslovi za aktivaciju usluga MojaTV na podru`eju opaeine Teo`eak

  Obavje^1tavaju se zainteresovani gradani da su se na podru`eju opaeine Teo`eak stekli tehni`eki uslovi za kori^1tenje svih paketa usluga MojaTV putem BH Telecoma.

  U cilju pojednostavljenja procedure i br 3/4 e aktivacije pomenute usluge, gradani mogu predati zahtjeve na pisarnicu u zgradi opaeine Teo`eak, svakim radnim danom od 08 do 15 sati.
 • Obavje^1tenje 05.11.2013.

  Potpisani ugovori o dodjeli stipendija

  Ju`eer je u sali Opaeine Teo`eak obavljeno potpisivanje ugovora sa korisnicima stipendija za akademsku 2012/2013.godinu. Svi redovni studenti koji su aplicirali na konkurs, a koji su ispunjavali uslove dobili su opaeinske stipendije od po 1.000 KM koje aee ovih dana biti jednokratno uplaaeene studentima.
 • Obavje^1tenje 04.11.2013.

  Javno priopaeenje

  Na osnovu `elana 126. Zakona o upravnom postupku (Sl. novine F BiH broj 2/98 i 48/99), Slu 3/4 ba za privredu, finansije, prostorno uredenje i civilnu za^1titu- Komunalni inspektor, po slu 3/4 benoj du 3/4 nosti, d o n o s i:

  JAVNO PRIOPAEENJE


  Obavje^1tavaju se svi vlasnici odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora, kao i korisnici privremeno zauzetih javnih povr^1ina, da je na podru`eju opaeine Teo`eak otpo`eelo organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, a za koje je zadu 3/4 eno JKP“Teo`eak“ d.o.o. Teo`eak, da su du 3/4 ni shodno `elanu 103. Odluke o komunalnom redu na podru`eju opaeine Teo`eak (Sl. bilten opaeine Teo`eak broj 4/13) uklju`eiti se u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada o `eemu korisnici moraju posjedovati potpisani Ugovor sa pomenutim preduzeaeem.
 • Konkurs 31.10.2013.

  Oglas za dodjelu u zakup javne povr^1ine radi kori^1tenja za upravljanje i izgradnju pijace u Teo`ea

  O G L A S
  za dodjelu u zakup javne povr^1ine radi kori^1tenja za upravljanje i izgradnju pijace u Teo`eaku putem pribavljanja pismenih ponuda


  I
  Opaeinski na`eelnik raspisuje oglas za dodjelu u zakup javne povr^1ine za upravljanje i izgradnju pijace (tr 3/4 nice) u Teo`eaku, ozna`eenog kao K`E dio 6311/1 i dio 6311/2 ukupne povr^1ine 1.635,00 m2 zvanog „Ilazova`ea“