Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 06.02.2015.

  Javni oglas za prijem namjetenika

  BOSNA I HERCEGOVINA
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Tuzlanski kanton
  OP?INA TEO?AK
  Op?inski na?elnik


  Broj:02-34-291/15
  Teo?ak,06.02.2015.godine

  Na osnovu ?lana 20. Zakona o namjetenicima u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH broj: 49/05), a u vezi sa ?lanom 23., 24. i 28 istog Zakona, ?lana 43. Statuta op?ine Teo?ak(Slubeni bilten Op?ine Teo?ak", broj:5/08 i 12/12), te ?lana 25.stav 3.Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji op?inskih slubi za upravu op?ine Teo?ak, Op?inski na?elnik Op?ine Teo?ak objavljuje:

  J A V N I O G L A S
  za prijem namjetenika u radni odnos na neodre?eno vrijeme u Slubu za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op?ine Teo?ak
 • Konkurs 15.01.2015.

  Javni oglas za izdavanje prostora za apoteku

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Tuzlanski kanton
  Op?ina Teo?ak
  Op?inski na?elnik


  Broj:02-37-118/15
  Teo?ak,14.01.2015.godine


  Na osnovu ?lana 43.Statuta op?ine Teo?ak(Slubeni bilten Op?ine Teo?ak", broj:5/08 i 12/12), te Odluke o uslovima i na?inu davanja u zakup poslovnog prostora u vlasnitvu Op?ine Teo?ak (Slubeni bilten Op?ine Teo?ak", broj:5/14), Na?elnik op?ine Teo?ak, objavljuje :

  JAVNI OGLAS
  Za davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja u Teo?aku
 • Konkurs 03.12.2014.

  Potpisan ugovor o izgradnji Doma kulture u Teočaku

  Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica mr.Adil Osmanovi?, Na?elnik op?ine Teo?ak Tajib Muminovi?, i direktor preoduze?a "Gromex" doo iz Srebrenika, ?azim Muratovi? potpisali su ugovor o izvo?enju radova na izgradnji Doma kulture u op?ini Teo?ak.

  Vrijednost ugovorenih radova je 230.577,30 KM, od ?ega je obaveza Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica 180.000,00 KM, a Op?ine Teo?ak 50.000,00 KM. Rok za zavr�etak ugovorenih radova je, ukoliko to vremenske prilike dozvole, �ezdeset radnih dana od dana uvo?enja izvoda?a radova u posao .

 • Konkurs 02.12.2014.

  Utvrdena rang lista za uni^1tene i o^1teaeene objekte i lista privrednih subjekata za dodjelu pom

  Komisija za provodenje javnog konkursa za dodjelu nov?anih sredstava za pomo? u obnovi vlasnicima unitenih i ote?enih stambenih objekata uzrokovanim prirodnom nesre?om i Komisija za raspodjelu sredstava privrednim subjektima na podru?ju op?ine Teo?ak koji su pretrpjeli tete usljed prirodne nesre?e, sa?inille su rang liste za podjelu pomo?i korisnicima koji ispunjavaju uslove za dodjelu pomo?i od Federalnog fonda za pomo? nastradalim podru?jima od prirodne nesre?e na teritoriji F BiH, te ih objavila na oglasnoj plo?i Op?ine Teo?ak i web stranici.

  Obje liste moete pogledati ovdje!
 • Konkurs 24.11.2014.

  ?estitka u povodu Dana dravnosti

  Svim gra?anima op?ine Teo?ak i Bosne i Hercegovine ?estitamo 25. novembar Dan dravnosti Bosne i Hercegovine.

  Op?inski na?elnik, Tajib Muminovi?
  Predsjedavaju?a OV Teo?ak, Suvada Duzdanovi?