Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 24.11.2015.

  Čestitka u povodu Dana državnosti

  Svim gra?anima op?ine Teo?ak i Bosne i Hercegovine ?estitamo 25. novembar Dan dr�avnosti Bosne i Hercegovine.

  Op?inski na?elnik, Tajib Muminovi?
  Predsjedavaju?a OV Teo?ak, Suvada D�uzdanovi?
 • Konkurs 08.10.2015.

  Konkurs za najbolje literarne i likovne radove

  Na osnovu ?lana 43.Statuta Op?ine Teo?ak(Slubeni bilten Op?ine Teo?ak,br: 05/08 i 2/12),Op?inski na?elnik,u povodu obiljeavanja 23.godinjice godinjice smrti heroja oslobodila?kog rata Hajrudina Mei?a, r a s p i s u j e :

  KONKURS
  Za izbor najuspjenijih literarnih i likovnih radova na temu Kapetan Hajro, heroj Bosne
 • Konkurs 26.08.2015.

  Javni oglas za dodjelu stipendija

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  TUZLANSKI KANTON
  OP?INA TEO?AK
  OP?INSKO VIJE?E TEO?AK
  Komisija za dodjelu studentskih stipendija

  Na osnovu ?lana 7.Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (Slubeni bilten Op?ine Teo?ak,broj:1/10 i 03/13),Komisija za dodjelu studentskih stipendija,r a s p i s u j e :

  JAVNI OGLAS
  za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 2014./2015. godinu


  1. Raspisuje se javni oglas za stipendiranje 20 (dvadeset) redovnih studenata dodiplomskog i studenata postdiplomskog studija ?ije kolovanje traje u kontinuitetu, odnosno studenata koji su nakon okon?anja dodiplomskog studija, bez prekida kolovanja, upisali postdiplomski studij u akademskoj 2014./2015.godini.
 • Konkurs 26.07.2015.

  Zavr�ena manifestacija "Teo?anski dani otpora"

  Sve?anom akademijom u povodu godi�njice 1.teo?anske akademije zavr�ena je manifestacija "Teo?anski dani otpora". Sve?anoj akademiji su prisustvovali predstavnici Vlade TK na ?elu sa Premijerom Begom Guti?em, Na?elnik op?ine Kladanj Jusuf ?avkunovi?, komandant 206.Vite�ke brigade �emsudin Muminovi?, v.d.direktora JU BKC TK Tuzla Edis Baji? i vi�e stotina pripadnika 1.teo?anske brigade i gra?ana op?ine Teo?ak.

  Od ove godine manifestacija "Teo?anski dani otpora" je uvr�tena u kalendar zna?ajnih datuma za Tuzlanski kanton i finansijski je podr�ana od strane Vlade TK.
 • Konkurs 15.07.2015.

  Javna licitacija

  Na osnovu ?l. 15. Zakona o principima lokalne samouprave (Sl. novine FBiH, br. 49/06), te ?lana 43. Statuta op?ine Teo?ak (Slubeni bilten Op?ine Teo?ak", broj:5/08 i 12/12), Op?inski na?elnik, o b j a v lj u j e:

  JAVNU LICITACIJU
  Za prodaju drvene gra?e, opekarskog crijepa, stolarije i drugih gra?evinskih elemenata starog objekta Doma zdravlja Teo?ak koji je u fazi ruenja