Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 15.07.2015.

  Javna licitacija

  Na osnovu ?l. 15. Zakona o principima lokalne samouprave (Sl. novine FBiH, br. 49/06), te ?lana 43. Statuta op?ine Teo?ak (Slubeni bilten Op?ine Teo?ak", broj:5/08 i 12/12), Op?inski na?elnik, o b j a v lj u j e:

  JAVNU LICITACIJU
  Za prodaju drvene gra?e, opekarskog crijepa, stolarije i drugih gra?evinskih elemenata starog objekta Doma zdravlja Teo?ak koji je u fazi ruenja
 • Konkurs 06.07.2015.

  Objavljen oglas za dodjelu pomo?i za rjeavanje stambenih pitanja socijalno ugroenim braniteljima

  Na oglasnoj plo?i Slube za op?u upravu, bora?ka pitanja i zajedni?ke poslove Op?ine Teo?ak objavljen je Oglas za podnoenje zahtjeva za je dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomo? u rjeavanju stambenih potreba socijalno ugroenih branitelja i ?lanova njihove porodice na podru?ju Tuzlanskog kantona za 2015.godinu, u op?ini Teo?ak.
 • Konkurs 22.06.2015.

  Objavljen konkurs za obavljanje volonterskog staa

  Ministarstvo za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas Konkurs za utvr?ivanje liste branitelja i ?lanova njihovih porodice kojima se u Budetu Tuzlanskog kantona obezbje?uju sredstva za obavljanje volonterskog staa.

 • Konkurs 09.06.2015.

  Konkurs za najbolje literarne radove

  Na osnovu ?lana 43.Statuta Op?ine Teo?ak (Slubeni bilten Op?ine Teo?ak, br: 05/08 i 2/12), Op?inski na?elnik, u povodu obiljeavanja tradicionalne manifestacije Teo?anski dani otpora, r a s p i s u j e :

  KONKURS
  Za izbor najuspjenijih literarnih radova na temu:

  Spomenici su nijemi, ali mnogo govore
 • Konkurs 14.05.2015.

  BH Telecom podrava rad Organizacije RVI Teo?ak

  Organizacija ratnih vojnih invalida Op?ine Teo?ak ?e i u narednom periodu, tokom 2015.godine, kroz svoj rad BH Telecomu dd Sarajevo pruati reklamno-propagandne usluge, dok ?e BH Telecom finansijski podrati odre?ene aktivnosti Organizacija ratnih vojnih invalida op?ine Teo?ak.

  Ovakva saradnja se odvija na obostranu korist i zadovoljstvo, zbog ?ega i Op?ina Teo?ak izraava zahvalnost BH Telecomu zbog odluke da podri rad Organizacije RVI Teo?ak i u 2015.godini.