Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 10.03.2016.

  Čestitka u povodu Dana općine

  Svim građanima ,javnim institucijama i ustanovama Općine Teočak, a povodom 10.marta - Dana općine Teočak, upućujemo iskrene čestitke sa željom da zajedništvom, međusobnim razumijevanjem i upornim radom učinimo našu općinu sredinom ugodna življenja i zadovoljnih ljudi.

  Obilježimo ovaj dan dostojanstveno, prisjećajući se slavnih dana naše novije historije kada su građani i borci 1.teočanske brigade, braneći Bosnu i Hercegovinu, očuvali slobodnu teočansku teritoriju i time stvorili pretpostavke za osnivanje Općine Teočak.

  Zato, posebnu čestitku upućujemo demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima, te šehidskim porodicama, u nadi da ćemo u budućnosti biti zadovoljniji životom u našem Teočaku.
 • Konkurs 24.02.2016.

  Javni oglas za prijem namještenika

  BOSNA I HERCEGOVINA
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Tuzlanski kanton
  OP?INA TEO?AK
  Op?inski na?elnik


  Broj:02-34-285/16
  Teo?ak,08.02.2016.godine

  Na osnovu ?lana 20. Zakona o namje�tenicima u organima dr�avne slu�be u Federaciji Bosne i Hercegovine (�Sl. novine FBiH� broj: 49/05), a u vezi sa ?lanom 23., 24. i 28 istog Zakona, ?lana 43. Statuta op?ine Teo?ak(�Slu�beni bilten Op?ine Teo?ak", broj:5/08 i 12/12), te ?lana 25.stav 3.Pravilnika o unutra�njoj organizaciji i sistematizaciji op?inskih slu�bi za upravu op?ine Teo?ak, Op?inski na?elnik Op?ine Teo?ak objavljuje:

  J A V N I O G L A S
  za prijem namje�tenika u radni odnos na neodre?eno vrijeme u Slu�bu za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op?ine Teo?ak
  1. Naziv radnog mjesta:
  01. Referent za geodetske i imovinsko-pravne poslove........1 (jedan) izvr�ilac
 • Konkurs 05.02.2016.

  Izvještaj o provedenoj licitaciji

  Komisija za za provo?enje
  javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine


  Izvje�taj o provedenoj licitaciji


  Komisija za za provo?enje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine je danas, 05.02.2015.godine sprovela licitaciju za prodaju nekretnina u vlasni�tvu op?ine Teo?ak.

 • Konkurs 01.02.2016.

  Objavljen konkurs za za dodjelu stipendija u?enicima i studentima iz reda bora?ke populacije

  Ministarstvo za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona je danas 01.02.2016.godine (ponedjeljak) objavilo konkurs za dodjelu stipendija u?enicima i redovnim studentima/studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili ?lanovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2015/2016. godinu.
 • Konkurs 20.01.2016.

  Javni oglas o prodaji nekretnina

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Tuzlanski kanton
  Op?ina Teo?ak
  Op?inski na?elnik
  Broj:02-14-113/16
  Teo?ak, 19.01.2016.godine

  Na osnovu ?lana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (Sl. novine F BiH broj 66/13 i 100/13) i ?lana 5.7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasni�tvu Federacije BiH, kantona, op?ina i gradova (Sl. novine F BiH broj 17/14) i Odluke Op?inskog vije?a Teo?ak o na?inu i uslovima prodaje gra?evinskog zemlji�ta u vlasni�tvu Op?ine Teo?ak,broj: 01-02-06-113-1/15 od1 6.10.2015.godine, Op?inski na?elnik , r a s p i s u j e:

  J A V N I O G L A S
  o prodaji nekretnine u vlasni�tvu Op?ine Teo?ak putem javnog nadmetanja-licitacije