Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 25.06.2014.

  Javni oglas za imenovanje zdravstvenog savjeta

  Na osnovu `elana 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Slu 3/4 bene novine FBiH“, broj: 40/10), `elana 14. Zakona o zdravstvenoj za^1titi (Slu 3/4 bene novine FBiH“, broj: 46/10) i `elana 44a. Statuta opaeine Teo`eak(“Slu 3/4 beni bilten Opaeine Teo`eak", broj:5/08 i 12/12), Na`eelnik opaeine Teo`eak, raspisuje:

  JAVNI POZIV
  Za imenovanje Zdravstvenog savjeta opaeine Teo`eak
 • Konkurs 03.04.2014.

  Op?ina Teo?ak odabrana za partnera u projektu PRO-Budu?nost

  U ponedjeljak 31.marta 2014.godine, u zgradi Skup�tine grada Isto?no Novo Sarajevo, zvani?ni predstavnici 32 lokalne zajednice iz BiH, medu kojima je bio i Na?elnik op?ine Teo?ak, su potpisali sporazum o saradnji sa CRS (Catholic Relief Service) na projektu Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj USAID pod nazivom �PRO-budu?nost�.
 • Konkurs 31.10.2013.

  Oglas za dodjelu u zakup javne povr^1ine radi kori^1tenja za upravljanje i izgradnju pijace u Teo`ea

  O G L A S
  za dodjelu u zakup javne povr^1ine radi kori^1tenja za upravljanje i izgradnju pijace u Teo`eaku putem pribavljanja pismenih ponuda


  I
  Opaeinski na`eelnik raspisuje oglas za dodjelu u zakup javne povr^1ine za upravljanje i izgradnju pijace (tr 3/4 nice) u Teo`eaku, ozna`eenog kao K`E dio 6311/1 i dio 6311/2 ukupne povr^1ine 1.635,00 m2 zvanog „Ilazova`ea“
 • Konkurs 17.10.2013.

  Konkurs za najbolji literarni rad

  Na osnovu `elana 43.Statuta Opaeine Teo`eak(„Slu 3/4 beni bilten Opaeine Teo`eak,br: 05/08 i 2/12),Opaeinski na`eelnik,u povodu obilje 3/4 avanja 21.godi^1njice godi^1njice smrti heroja oslobodila`ekog rata Hajrudina Me^1iaea, r a s p i s u j e :

  KONKURS
  Za izbor najuspje^1nijih literarnih radova na temu „Heroj za ponos“


  Pozivaju se svi u`eenici sa podru`eja opaeine Teo`eak koji pohadaju osnovnu ili bilo koju srednju ^1kolu da na predlo 3/4 enu temu dostave radove Komisiji za odabir najuspje^1nijeg literarnog rada.
 • Konkurs 29.08.2013.

  Konkurs za najbolje literarne i likovne radove

  Na osnovu `elana 43.Statuta Opaeine Teo`eak(„Slu 3/4 beni bilten Opaeine Teo`eak,br: 05/08 i 2/12),Opaeinski na`eelnik,u povodu obilje 3/4 avanja 21.godi^1njice „Prve teo`eanske brigade“ , raspisuje:

  KONKURS

  Za izbor najuspje^1nijih literarnih i likovnih radova na temu „Teo`eak u vihoru rata“


  Pozivaju se svi u`eenici sa podru`eja opaeine Teo`eak koji pohadaju osnovnu ili bilo koju srednju ^1kolu da na predlo 3/4 enu temu dostave radove Komisiji za odabir najuspje^1nijeg literarnog i likovnog rada.